• 3. července 1957 byl dosavadní zemědělský útulek v Jílovicích přeměněn na Mateřskou školu.Provoz ve škole byl zahájen 5. července 1958. Ředitelkou byla jmenována soudružka Eva Boukalová. Jako pěstounka a uklizečka byla přijata Božena Müllerová z Jílovic. Bylo evidováno 19 dětí. Mateřská škola je v samostatné budově, kde jsou též kanceláře MNV (Místní národní výbor) a byt uklízečky. V listopadu začala generální oprava za pomoci rodičů. Pro obědy docházela paní Müllerová do školní jídelny. Stravné na celý den činilo 2 Kčs, za svačinu a přesnídávku po 0,40 Kč.
 • Pro malý počet dětí ve vsi, byla MŠ od 1. září 1962 změněna na celoroční útulek a vedoucí útulku byla ustanovena paní učitelka Reingard Peterová a uklízečkou Božena Müllerová.
 • V říjnu a listopadu 1970 natřeno zařízení ve školce i na zahradě – plot, průlezy…ONV (Okresní národní výbor) zakoupil pro školu gumolino do všech místností.
 • Dne 15. ledna 1976 nastoupila do Dětského útulku vedoucí pěstounka Božena Burdová.
 • V roce 1977 byla provedena větší úprava na budově: výměna špatných trámů a krouvů a shnilé podlahy za betonovou, oprava betonového schodiště u vchodu, zřízeno kovové zábradlí. Provedena elektroinstalace, OSP (Okresní stavební podnik) v celkové částce 2.134 Kčs.
 • Dne 8. října 1979 byl zahájen provoz v nově zřízených prostorách a Dětský útulek byl znovu převeden na dvoutřídní Mateřskou školu. I. oddělení MŠ zůstalo v budově bývalého Dětského útulku a byly zde soustředěny mladší děti. II. oddělení MŠ je umístěno v budově ZDŠ (Základní devítileté škole) a byly sem soustředěny starší děti. V každém oddělení MŠ bylo v tomto roce 79/80 přihlášených 20 dětí.
 • 1982/1983 – ředitelkou zůstala Burdová Božena. Třídní učitelka v I. oddělení byla ustanovena Yvetta Syrovátková a ve II. oddělením Marie Vacková. Jako školnice pracují v I. oddělení paní Müllerová a v II. oddělení paní Slonková. Provoz byl od 6:30 do 16:30 hodin.
 • 1984 byla ředitelkou školy jmenována Jana Šimečková.
 • V prosinci 1986 odešla paní B. Mülerová do důchodu a od ledna 1987 pracovala ve funkci školnice Zdeňka Káplová.
 • V květnu 1987 byla započata celková oprava budovy I. oddělení. Oprava se prováděla v neinvestiční akci „Z“.
 • Na podzim 1988 byla ve spolupráci s MNV (Místní národní výbor) a rodiči dětí zhotovena fasáda na budově I. oddělení MŠ. V tomto roce byl také do budovy zaveden telefon.
 • 1989/1990 byla vybavena školka dalším zahradním nářadím altánkem a kolotočem „Zeměkoule“. Politická situace v našem státě se odrazila i ve výchově. Došlo k uvolnění denního režimu, přednost je dávána na citovou a mravní oblast výchovy.
 • 1992 družba s rakouskou obcí svatý Gothard.
 • Od 1. dubna 1993 fungovala v MŠ pouze jedna třída v prostorách ZŠ.
 • Od září 1994 probíhala výuka na zobcovou flétnu pod vedením paní učitelky Yvetty Syrovátkové.
 • V květnu 1995 se podařilo zajistit týdenní pobyt v Itálii u moře pro rodiče s dětmi.
 • V červnu 1996 byla Mateřská školka přestěhována do „malé školky“. Vzhledem k požadavkům Základní školy na rozšíření kapacity pro všech devět ročníků. Oprava – nová dlažba, vyspravení vnitřních omítek, koberec. Na zahradě nový altán – HRAD.
 • Ve školním roce 1996/1997 – 17 dětí, na místo školnice nastoupila paní Lenka Svobodová. Na obědy děti denně dochází do školní jídelny.
 • 1998 – 40. výročí založení MŠ Jílovice.
 • 1998/1999 pravidelné návštěvy bazénu v Borovanech. Rekonstrukce střechy.
 • 6. a 7. prosince 1999 provedena inspekce ČŠI (Česká školní inspekce), velmi kladné hodnocení.
 • V roce 2000 přijata do MŠ trojčata Valinka, Pepíček a Daneček Vyhnálkovi.
 • K 1. lednu 2001 odešel ředitel Základní školy Ludvík Mühlstein pracovat do Českých Budějovic a funkci ředitele převzal pan Martin Měchura.
 • Od 1. listopadu 2002 vznikl velký subjekt Základní škola Jílovice, k němuž se kromě naší MŠ připojí také MŠ Mladošovice a ZŠ Petříkov a samozřejmě školní jídelna. Spolupráce se Základní školou se ještě zlepšila.
 • Od 1. září 2002 začala výuka podle „Rámcového programu“ pro Mateřské školy, který vydalo Ministerstvo školství.
 • Ve dnech 3. – 6. listopadu 2003 proběhla ve škole celková školní inspekce. Paní inspektorka neshledala na práci učitelek žádné vážnější nedostatky, celkové hodnocení bylo velmi dobré. Konstatovala však překročení počtu dětí v jednotřídní MŠ. (22 dětí pravidelně a 13 nepravidelně) – na základě kontroly provedené KHS České Budějovice (Krajská hygienická správa) dne 11. května 2004 podle vyhlášky 108/2001 hygienická norma ukládá, že maximální počet dětí v MŠ Jílovice je 24.
 • Školní rok 2005/2006 byl zahájen v nově zřízené MŠ v přízemí Základní školy. Zapsáno bylo 24 dětí z toho 18 místních. Ředitelkou je paní Mgr. Marie Kadlecová, jako učitelky i nadále pracují Yvetta Syrovátková a Jana Šimečková, která od 1. listopadu 2005 odešla pracovat do Trhových Svinů a nastoupila místo ní paní Bohumíra Kubatová. Jako uklízečka pracuje i nadále Lenka Svobodová.
 • 2006/2007 docházelo 24 dětí z toho 1 integrované dítě se zrakovou vadou.
 • 2007/2008 MŠ společně s Obecním úřadem vypracovaly projekt „Školka snů“ a zažádaly o dotaci na vybavení Mateřské školy a zahrady. Dotace byla získána a přes prázdniny dodala firma DOS z Českých Budějovic – nové stolky, židličky, skříňky, šatnové stěny, lavičky, žebřiny, žíněnky, švédskou bednu a na zahradu lavičky, houpačku na pružině a vláček.
 • 3. července 2008 uplynulo 50 let od přeměnění dětského útulku na Mateřskou školu. U této příležitosti bylo ve spolupráci s Obecním úřadem připraveno setkání bývalých i současných zaměstnanců 26. srpna 2008.